Boom juridisch opleidingen

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Boom juridisch opleidingen met betrekking tot cursussen van Boom juridisch opleidingen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Boom juridisch opleidingen met betrekking tot cursussen van Boom juridisch opleidingen.

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Boom juridisch opleidingen: het onderdeel van Boom uitgevers Den Haag BV, gevestigd te (2514 AR) Den Haag, aan de Kanonstraat 4-IV, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30136930, dat onder de handelsnaam Boom juridisch opleidingen Cursussen aanbiedt.

 

Cursus: een opleiding, cursus of training van Boom juridisch opleidingen die via een elektronisch communicatienetwerk (online), in de vorm van een webinar of video-on-demand, wordt gegeven.

 

Cursist: de natuurlijke persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om een Cursus te volgen.  

 

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die met Boom juridisch opleidingen een Overeenkomst sluit.

 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Boom juridisch opleidingen en Klant met betrekking tot een Cursus in welke vorm en gesloten op welke wijze dan ook.

 

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 – Identiteit van Boom juridisch opleidingen

Naam gebruiker: Boom uitgevers Den Haag BV, handelend onder de naam Boom juridisch opleidingen
Vestigingsadres: Kanonstraat 4-IV, 2514 AR Den Haag
Telefoonnummer: 070 330 70 33
Bereikbaarheid:  van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: opleidingen@boomjuridisch.nl
Website: www.boomjuridischopleidingen.nl
KvK-nummer: 30136930, BTW-nummer: NL805186141B01

 

     

Artikel 3 – Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Boom juridisch opleidingen en alle Overeenkomsten tussen Boom juridisch opleidingen en Klant. De Voorwaarden zijn tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten, aanvullende overeenkomsten en nieuwe overeenkomsten met Klant. De Voorwaarden zijn gemakkelijk elektronisch toegankelijk op de website van Boom juridisch opleidingen (www.boomjuridischopleidingen.nl) en zullen op verzoek onverwijld kosteloos worden toegezonden.
 2. Door Klant of Cursist gehanteerde voorwaarden worden door Boom juridisch opleidingen uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Boom juridisch opleidingen die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Boom juridisch opleidingen is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. Boom juridisch opleidingen zal wijzigingen van de Voorwaarden voorafgaand aan inwerkingtreding bekend maken via haar website en nieuwsbrieven. De gewijzigde Voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

 

Artikel 4 – Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Aanbiedingen van Boom juridisch opleidingen gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kunnen derhalve niet worden aanvaard. Klant doet in juridische zin het aanbod door op basis van een aanbieding van een Cursus schriftelijk een inschrijving te doen op één van de door Boom juridisch opleidingen daarvoor beschikbaar gestelde wijzen.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Boom juridisch opleidingen van de inschrijving. Boom juridisch opleidingen kan voor toelating eisen stellen aan de Cursist, zoals met betrekking tot de genoten vooropleiding en/of ervaring, dan wel specialisatiegraad van de Cursist. Boom juridisch opleidingen heeft te allen tijde het recht om een inschrijving te weigeren.
 3. Voor de toepassing van de Voorwaarden wordt een elektronisch bericht gelijkgesteld aan een schriftelijk bericht.
 4. De artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c BW zijn van toepassing uitgesloten.

 

Artikel 5 – Prijs, facturering en betaling

 1. Betaling van de Cursus geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijs. Alle door Boom juridisch opleidingen gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW.
 2. Boom juridisch opleidingen kan prijzen wijzigen. Gewijzigde prijzen gelden vanaf het moment dat deze worden vermeld.
 3. Betaling door Klant dient te geschieden op de door Boom juridisch opleidingen aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard, iDEAL of andere door Boom juridisch opleidingen toegestane wijze (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.
 4. Overschrijding van een betalingstermijn door Klant leidt tot verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Boom juridisch opleidingen is gerechtigd bij overschrijding van een betalingstermijn vertragingsrente in rekening te brengen van 1% over het uitstaande bedrag per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. Klant is aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (inclusief advocaatkosten) die Boom juridisch opleidingen maakt ten behoeve van de incasso van facturen, met een minimum van 15% van het uitstaande factuurbedrag inclusief verschuldigde rente.
 5. Klant is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen. Het is Klant niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Boom juridisch opleidingen, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van Klant op Boom juridisch opleidingen.
 6. Boom juridisch opleidingen is gerechtigd nakoming van enige verplichting, waaronder, maar niet daartoe beperkt, het verschaffen van toegang aan een Cursist tot een Cursus, jegens Klant op te schorten zolang Klant niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Boom juridisch opleidingen, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Boom juridisch opleidingen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het uitoefenen van een opschortingsrecht.

 

Artikel 6 – Annuleren en wijzigen

 1. Klant kan een inschrijving voor een Cursus tot 5 werkdagen voor aanvang van de Cursus kosteloos en zonder opgave van redenen schriftelijk annuleren, waarna Boom juridisch opleidingen de betaalde cursusprijs binnen 14 dagen zal terugbetalen aan Klant. Bij annulering van een inschrijving binnen 5 werkdagen voor aanvang van de Cursus is Klant de volledige prijs van de Cursus verschuldigd.
 2. Klant heeft geen recht op teruggave van de cursusprijs indien een Cursist verhinderd is aan een Cursus deel te nemen. Boom juridisch opleidingen geeft geen korting op de prijs van een Cursus indien een Cursist een Cursus slechts gedeeltelijk volgt.
 3. Boom juridisch opleidingen kan bij het aanbieden van Cursussen een minimaal aantal deelnemers vermelden. Indien dit aantal niet wordt bereikt, is Boom juridisch opleidingen gerechtigd om de betreffende Cursus uiterlijk twee werkdagen voor aanvang te annuleren wegens onvoldoende deelname en de betaalde cursusprijs aan Klant terug te betalen, zonder jegens Klant of Cursist gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. 
 4. Boom juridisch opleidingen behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten te vervangen en/of de datum of het tijdstip van een Cursus te wijzigen. In het voorkomende geval zal Boom juridisch opleidingen Klant daarvan tijdig op de hoogte stellen. Klant heeft bij wijziging van de docent of verplaatsing van de Cursus naar een andere datum of tijdstip het recht om de inschrijving schriftelijk kosteloos te annuleren. Boom juridisch opleidingen zal in dat geval de betaalde cursusprijs binnen 14 dagen aan Klant terugbetalen.
 5. In het geval van ontstentenis van een docent of een andere reden waarom een Cursus niet door kan gaan, zal Boom juridisch opleidingen de Cursus annuleren en de betaalde cursusprijs aan Klant terugbetalen, zonder jegens Klant of Cursist gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 7 – Deelname aan een Cursus

 1. Voor het volgen van een Cursus is het gebruik van een account op www.boomjuridischopleidingen.nl vereist. Cursist is verplicht zijn eigen naam op te geven bij het aanmaken van het account. Het is Cursist niet toegestaan om zijn account door derden te laten gebruiken of voor derden beschikbaar te maken. Cursist zal het wachtwoord van zijn account geheim houden. Indien Cursist de indruk heeft dat iemand anders van zijn account gebruik maakt, zal hij dat onmiddellijk melden aan Boom juridisch opleidingen.
 2. Cursist zal zelf tijdig voor het volgen van een Cursus zorgdragen voor apparatuur, programmatuur, een goed werkende internetverbinding en adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen om de Cursus via www.boomjuridischopleidingen.nl te kunnen volgen. Cursist zal voorts zorgdragen voor het gebruik van de voor het volgen van de Cursus vereiste instellingen. De website van Boom juridisch opleidingen vermeldt de instellingen die nodig zijn om een Cursus te kunnen volgen.
 3. De programmatuur die Boom juridisch opleidingen voor het geven van Cursussen via www.boomjuridischopleidingen.nl gebruikt, wordt zonder enige garantie beschikbaar gesteld in de staat waarin deze op het moment van beschikbaarstelling verkeert ("as is"). Boom juridisch opleidingen garandeert niet dat deze programmatuur foutvrij is, zonder onderbreking zal werken of dat gebreken in programmatuur onmiddellijk gecorrigeerd zullen worden. Boom juridisch opleidingen zal zich inspannen om Cursussen zonder onderbrekingen te geven, maar kan niet garanderen dat er geen technische storingen zullen optreden.
 4. Boom juridisch opleidingen kan in geen geval worden aangesproken op een gebrekkige verbinding en andere ongemakken bij het volgen van een Cursus indien Cursist niet voldoet aan het in dit artikel over deelname aan een Cursus bepaalde en/ of technische aanwijzingen van medewerkers van Boom juridisch opleidingen niet volgt.

 

Artikel 8 – Gebruik van Cursussen

 1. Cursussen die als webinar worden gegeven zijn live en kunnen niet worden teruggekeken.
 2. Cursussen die als video-on-demand worden aangeboden zijn gedurende 4 weken na inschrijving beschikbaar voor gebruik in het account van Cursist op www.boomjuridischopleidingen.nl. Klant heeft geen recht op teruggave van de cursusprijs indien Cursist binnen deze termijn geen gebruik maakt van de Cursus.  
 3. Cursusmateriaal is uitsluitend bestemd voor eigen persoonlijk gebruik of gebruik binnen de organisatie van Klant en zal in geen geval commercieel worden gebruikt. Het is Klant en Cursist niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boom juridisch opleidingen door Boom juridisch opleidingen geleverde en/of voor gebruik ter beschikking gesteld cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen, tenzij en voor zover dit uitdrukkelijk op grond van de Overeenkomst, de Voorwaarden of dwingend recht is toegestaan.
 4. Het is Klant en Cursist niet toegestaan om aanduidingen van de handelsnaam van Boom juridisch opleidingen en overige aanduidingen van de herkomst van het cursusmateriaal van een Cursus te (doen) wijzigen of (doen) verwijderen.

 

Artikel 9 – PO-punten

 1. Boom juridisch opleidingen kan PO-punten toekennen aan het volgen van een Cursus. Cursussen waarvoor PO-punten kunnen worden toegekend, worden vooraf uitdrukkelijk als zodanig aangekondigd.
 2. Indien Cursist kwalificeert voor het ontvangen van PO-punten en aan alle vereisten heeft voldaan, zal Boom juridisch opleidingen een deelnamecertificaat aan Cursist uitreiken, inclusief een bewijs van de behaalde PO-punten. Cursist zal hiertoe op de daarvoor door Boom juridisch opleidingen voorgeschreven wijze bewijzen dat hij de Cursus volledig heeft gevolgd en aan het eind van de Cursus met goed gevolg een korte toets afleggen.
 3. Boom juridisch opleidingen behoudt zich het recht voor om geen deelnamecertificaat en/of PO-punten aan Cursist toe te kennen indien zij vermoedt dat er sprake is van misbruik, fraude of oneigenlijke of onvolledige deelname aan een Cursus.

 

Artikel 10 – Klachten

 1. Klachten over de dienstverlening van Boom juridisch opleidingen kunnen schriftelijk worden ingediend via het contactformulier op www.boomjuridischopleidingen.nl/contact of via opleidingen@boomjuridisch.nl.
 2. Boom juridisch opleidingen zal binnen vijf werkdagen na ontvangst van een klacht contact opnemen met Klant om de klacht te bespreken, dan wel zorgdragen voor een schriftelijke inhoudelijke reactie.
 3. Boom juridisch opleidingen streeft ernaar te allen tijde tot een gezamenlijke oplossing te komen.
 4. Indiening van een klacht schort de betalingsverplichting van Klant niet op.

 

Artikel 11 – Privacy

Boom juridisch opleidingen verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Op de verwerking van persoonsgegevens door Boom juridisch opleidingen in het kader van haar dienstverlening is de Boom juridisch opleidingen privacy policy van toepassing, die te vinden is op de website van Boom juridisch opleidingen.

 

Artikel 12 – Overmacht

 1. In aansluiting op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming niet aan Boom juridisch opleidingen worden toegerekend in geval van een van de wil van Boom juridisch opleidingen onafhankelijke omstandigheid, waaronder oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, (werk)stakingen of uitsluitingen, brand, overstroming, ziekte en/of ongeval van haar personeel, computerstoringen, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan grondstoffen of verpakkingsmaterialen, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of andere van overheidswege opgelegde beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend afhangt van de wil van Boom juridisch opleidingen, zoals niet-levering of te late levering van zaken en diensten van door Boom juridisch opleidingen ingeschakelde derden.
 2. In een dergelijk geval worden de verplichtingen van Boom juridisch opleidingen opgeschort. Eerst na het verstrijken van een termijn van zes maanden hebben Boom juridisch opleidingen en Klant de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opschorting en ontbinding leiden niet tot enige verplichting tot schadevergoeding, ook niet als Boom juridisch opleidingen daardoor enig voordeel geniet.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van Cursussen en cursusmateriaal de uiterste zorg wordt nagestreefd, kan Boom juridisch opleidingen niet instaan voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van Cursussen en cursusmateriaal.
 2. Boom juridisch opleidingen is niet aansprakelijk voor gevolgschade van Klant of Cursist, waaronder, maar niet beperkt tot, winstderving, imagoschade en aanspraken van derden.
 3. De aansprakelijkheid van Boom juridisch opleidingen is beperkt tot directe schade van Klant of Cursist en tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Boom juridisch opleidingen wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van Boom juridisch opleidingen komt. De vordering tot betaling van schadevergoeding van Klant is eerst opeisbaar nadat de verzekeraar van Boom juridisch opleidingen heeft uitgekeerd.  
 4. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in het vorige lid genoemde verzekering, om welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Boom juridisch opleidingen beperkt tot het totaal van de aan Klant in de afgelopen 3 maanden gefactureerde bedragen, met een maximum van € 1.000.
 5. De beperking van aansprakelijkheid van Boom juridisch opleidingen geldt niet indien aan de zijde van Boom juridisch opleidingen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 

 

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, modellenrechten, databankrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en octrooirechten, en overige rechten op en in verband met programmatuur en diensten van Boom juridisch opleidingen, Cursussen, het bij Cursussen gehanteerde cursusmateriaal en daarmee verband houdende know how, berusten bij Boom juridisch opleidingen en haar licentieverleners.
 2. Boom juridisch opleidingen verleent de Cursist een niet-exclusief, niet overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht op gebruik van zijn account op www.boomjuridischopleidingen.nl en de daarbij beschikbaar gestelde faciliteiten voor het volgen van Cursussen. 
 3. Boom juridisch opleidingen of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Klant en Cursist mogen deze beveiliging niet verwijderen, ontwijken of omzeilen. Boom juridisch opleidingen en haar licentiegever(s) mogen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk ten behoeve van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het type apparaten waarop een Cursus kan worden gevolgd.
 4. Het is niet toegestaan om virussen of schadelijke code te uploaden, te hacken of te spammen, noch om Ddos attacks te versturen.
 5. Niets in de Overeenkomst of de Voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 15 – Beëindiging Overeenkomst

 1. Boom juridisch opleidingen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding of betaling verschuldigd te zijn met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien:

-        Klant inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht bedoeld in artikel 14;

-        aan Klant surséance van betaling is verleend;

-        ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd;

-        ten aanzien van Klant, natuurlijk persoon, de Wet schuldsanering natuurlijke personen wordt toegepast;

-        de onderneming van Klant wordt ontbonden, geliquideerd, anderszins beëindigd en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boom juridisch opleidingen aan een derde wordt overgedragen.

 1. Het in het vorige lid bepaalde laat de mogelijkheid van ontbinding op grond van de wet onverlet.
 2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst zijn alle verplichtingen van Klant aan Boom juridisch opleidingen onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 3. Boom juridisch opleidingen is te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter te Den Haag.

 

Artikel 17 – Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling van de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De onverbindende bepaling wordt in dat geval geacht te zijn vervangen door een bepaling die wel verbindend is en zo min mogelijk afwijkt van de inhoud en strekking van deze bepaling.
 2. Boom juridisch opleidingen is bevoegd haar rechten en/of verplichtingen uit de met Klant gesloten Overeenkomst over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen, dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Boom juridisch opleidingen uit haar verplichtingen jegens Klant zal zijn ontslagen. Klant is verplicht op eerste verzoek van Boom juridisch opleidingen alle voor bedoelde overdracht noodzakelijke medewerking te verlenen.
 3. Rechten van Klant uit de Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Boom juridisch opleidingen. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

 

Download PDF: Algemene voorwaarden Boom juridisch opleidingen

Download PDF: Privacyverklaring Boom uitgevers Den Haag